เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

นายพิศาล มาณวพัฒน์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา คนใหม่

  H.E. Mr. Pisan Manawapat

นายพิศาล มาณวพัฒน์ ได้เดินทางมาถึงกรุงออตตาวา ค่ำวันที่ 28 ตุลาคมพร้อมนางวัญจนา คู่สมรสเพื่อรับหน้าที่เป็น เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดาคนใหม่ ต่อจากเอกอัครราชทูตอุดมผล นินนาท ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายนที่ผ่านมา

นายพิศาล เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ จาก ประเทศอินเดีย ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตตั้งแต่ มีนาคม 2554 โดยก่อนหน้าอินเดีย เป็นเอกอัครราชทูต ประจำประเทศเบลเยี่ยม ลักเซมเบอร์ก และ สหภาพยุโรป รวม 4 ปี คือ ระหว่างปี 2550-2554

นายพิศาล เป็นคนกรุงเทพฯ เรียนหนังสืิอตั้งแต่ชั้นประถม 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นสอบได้ทุนรัฐบาลไทยไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ ที่ สำนักเศรษฐศาสตร์ลอนดอน มหาวิทยาลัยลอนดอนจนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านเศรษฐศาสตร์และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศในปี 2524

เริ่มรับราชการกระทรวงการต่างประเทศที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียน หรือกรมอาเซียนในปัจจุบันอยู่ 3 ปี ต่อมา ย้ายไปกรมการเมือง และเป็น เลขานุการปลัดกระทรวงฯ ก่อนออกประจำการครั้งแรกที่ กรุงวอชิงตัน ดีซี ( 2529-2533) โดยในปีแรกได้มีโอกาสไปทำงานเป็นผู้ช่วยวุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาคองเกรสของสหรัฐฝ่ายละ 6 เดือน ทำให้นายพิศาลได้มีความเข้าใจในการทำงาน บทบาทสถาบันการเมือง การล็อบบี้ และการแบ่งคานอำนาจภายในกรุงวอชิงตัน ที่มีผลกระทบถึงทุกมุมโลก นับเป็นประสบการณ์ล้ำ้ค่าเป็นประโยชน์ติดตามตัวในการทำงานทุกแห่งมาจนปัจจุบัน

ในปี 2534-2535 ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายอาสา สารสิน) ก่อนไปประจำการที่สถานทูตไทยประจำประเทศมาเลเซียในปี 2538 ได้เป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม จากนั้นได้เลื่อนเป็นรองอธิบดีกรมเอเซียตะวันออก ทำหน้าที่อยู่ 2 ปี ก่อนออกประจำการครั้งที่สามไปเป็นอัครราชทูต ที่กรุงโตเกียว (2542-2545)

ในปี 2545 เมื่ออายุได้ 45 ปี ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ  ดูแลการปฏิรูประบบราชการไทยในต่างประเทศ ตามนโยบายทีมประเทศไทยที่เอกอัครราชทูตทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำงานแบบบูรณาการร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยราชการในประเทศ  ในปีต่อมาเมื่อประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค หรือกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทย รับผิดชอบการขับเคลื่่อนความร่วมมือด้านสารัตถะทั้งหมด

นายพิศาลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3 ปีเต็ม ในช่วง 2547- 2550 ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับทุกประเทศ นอกจากนั้น ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเรียบร้อยเป็นเวลา 5 ปี ในช่วงที่อยู่กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

เอกอัรราชทูตพิศาลได้เดินทางมารับหน้าที่ในแคนาดาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 และได้ยื่นพระราชสาส์นต่อ ฯพณฯ นาย David Johnston ผู้สำเร็จราชการฯ ของแคนาดาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

เอกอัครราชทูตพิศาลสมรสกับนางวัญจนา มีบุตรีหนึ่งคน

(วันที่ 25 พฤศจิายน 2556)