รายนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 

รายนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และวันที่ยื่นพระราชสาสน์ตราตั้ง

1. นายสมใจ อนุมานราชธน - 20 มีนาคม 2505 (ค.ศ. 1962)
2. ม.ร.ว.  เกษมสโมสร เกษมศรี (อุปทูตรักษาราชการระหว่าง 2508-2511 (ค.ศ. 1965-1968))
3. นายอานันท์ ปันยารชุน - 9 พฤษภาคม 2510 (ค.ศ. 1967)
4. พันเอกบรรพต พานิชศุภผล - 23 พฤศจิกายน 2515 (ค.ศ. 1972)
5. นายสากล วรรณพฤกษ์ - 10 พฤศจิกายน 2518 (ค.ศ. 1975)
6. นายจินดา อัตตะนันท์ -  28 มิถุนายน 2522 (ค.ศ. 1979)
7. นายวิทยา เวชชาชีวะ - 21 มกราคม 2525 (ค.ศ. 1982)
8. นายมนัสพาสน์ ชูโต -  21 มกราคม 2527 (ค.ศ. 1984)
9. นายชวัช อรรถยุกติ -  24 มกราคม 2532 (ค.ศ. 1989)
10. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล - 13 ธันวาคม 2538 (ค.ศ. 1995)
11. นายสุนัย บุณยศิริพันธุ์ -  29 มกราคม 2541 (ค.ศ. 1998)
12. นายสุวิทย์ สิมะสกุล - 12 กุมภาพันธ์ 2546 (ค.ศ. 2003)
13. นายสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  -  2 กันยายน 2547 (ค.ศ. 2004)
14. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ - 16 กันยายน 2552 (ค.ศ. 2009)
15. นายอุดมผล นินนาท -  8 กุมภาพันธ์ 2554 (ค.ศ. 2011)
16. นายพิศาล มาณวพัฒน์ -  25 พฤศจิกายน 2556 (ค.ศ. 2013)