ภารกิจ

 

พันธกิจ (Mission Statement)
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา


นอกเหนือจากงานประจำที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ตัวแทนชุมชนไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ของแคนาดา ปกป้อง คุ้มครองให้ความ่ชวยเหลือคนไทยทุกคนในแคนาดาแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอพันธกิจดังต่อไปนี้ กับกระทรวงการต่างประเทศ คือ

1. การส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไทยและ OTOP ที่มีศักยภาพในตลาดแคนาดา อาทิ ข้าว ผลไม้อบแห้ง และน้ำผลไม้ เน้นผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าไทยในแคนาดา ทั้งแบบ on line และจำหน่ายตรงจากเมืองไทย โดยใช้ช่องทางเว็ปไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ  (www.thaiembassy.ca) การเยือนรัฐต่าง ๆ พบภาครัฐ เอกชน ผู้นำเข้าตลอดจนสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล

สนับสนุนการท่องเที่ยว เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังการซื้อสูงให้เดินทางไปพักผ่อนระยะยาวที่ประเทศไทย นอกเหนือจากกลุ่มคนหนุ่มสาวที่นิยมเดินทางไปอยู่แล้ว จะใช้รายการ “หลงกรุง” ของสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS ซึ่งดำเนินรายการโดย นายแดเนียล เฟรเซอร์ ชาวแคนาดา เป็นเครื่องมือหนึ่งให้เป็นตัวทวีประโยชน์

ตัวชี้วัด  -  การสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ/นักธุรกิจไทยที่สนใจแคนาดา ความพอใจของบุคคลเหล่านี้ต่อบทบาทการช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตฯ/ทีมประเทศไทยในแคนาดา

2. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
สร้างและปรับฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรมของแคนาดาที่มีความโดดเด่น เพิ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันต่อสถาบันกับไทยที่มีอยู่แล้วให้ขยายผล เพิ่มการติดต่อและเพิ่มจำนวนทุนทั้งการวิจัยและการศึกษาในมหาวิทยาลัย อาทิ กับองค์กร Grand Challenges Canada

ตัวชี้วัด  -  การมีฐานข้อมูลที่ทันสมัย การขยายเครือข่ายและการขยายการติดต่อ/ทุน

3. สร้างพลังให้ชุมชนไทยสามารถเข้าถึงและได้รับการยอมรับจากฝ่ายการเมือง
แคนาดาสนับสนุนให้ชุมชนไทยซึ่งอยู่ในกรุงออตตาวาและตามเมืองใหญ่ในรัฐต่าง ๆ ของแคนาดา อาทิ นครโทรอนโต มอนทรีอัล วินนิเพก คัลการี และเอ็ดมันตัน สามารถเข้าถึงฝ่ายการเมืองแคนาดาเพื่อให้ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนด้านงบประมาณและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม และให้ได้รับการยอมรับในฐานะชุมชนที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศแคนาดา

ตัวชี้วัด  -  การร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับชุมชนชาวไทย ความพอใจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับ และความก้าวหน้าของชุมชนไทยที่ได้รับการยอมรับจากทางการแคนาดา

27 พฤศจิกายน 2556